Zasady i warunki

Regulamin Zwrotzalot.pl dotyczący pomocy w uzyskaniu odszkodowania

Niniejszy regulamin opisuje zasady współpracy pomiędzy pasażerem (klientem) a Zwrotzalot.pl. Założenie sprawy na stronie www.zwrotzalot.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Informacje ogólne

Zwrotzalot.pl
/SYNCON INTERNATIONAL ApS
Aleja Armii Krajowej 10/6  
50-541 Wrocław 
Polska

E-mail: kontakt@zwrotzalot.pl
Telefon: +48 71 712 59 93

VAT: DK-32561950

 1. 1. Usługi Zwrotzalot.pl

  1. a) Ocena możliwości uzyskania odszkodowania.
  2. b) Obliczanie kwoty odszkodowania.
  3. c) Zgłoszenie sprawy liniom lotniczym.
  4. d) Realizacja sprawy, w szczególnych przypadkach na drodze sądowej.
  5. e) Negocjacje roszczenia.
  6. f) Inkasowanie i wypłacanie kwoty odszkodowania pasażerowi.
  7. g) Informowanie klienta o przebiegu sprawy.
 2. 2. Obowiązki klienta

  Klient zobowiązuje się do:

  1. a) Udzielania Zwrotzalot.pl wszelkich istotnych informacji dotyczących sprawy, zarówno przy zakładaniu sprawy, jak i w trakcie procesu.
  2. b) Odpowiadania na pytania Zwrotzalot.pl zgodnie z prawdą i bez zwłoki.
  3. c) Zaprzestania bezpośredniego kontaktu z liniami lotniczymi - w odniesieniu do sprawy należy kierować się do Zwrotzalot.pl.
  4. d) W nadzwyczajnych przypadkach, do pomocy w pokryciu kosztów sądowych prywatnym ubezpieczeniem lub ubieganiem się o bezpłatną pomoc prawną ze strony rządu (zgodnie z punktem 5).
  5. e) W stosownych przypadkach do podzielenia kwoty odszkodowania między współpasażerów.
 3. 3. Prawa Zwrotzalot.pl

  Zwrotzalot.pl zastrzega sobie przez cały czas trwania sprawy następujące prawa:

  1. a) Do uzyskania informacji o sprawie ze źródeł zewnętrznych oraz do ujawnienia danych kontaktowych i informacji dotyczących lotu od linii lotniczej lub dowolnej strony trzeciej opisanej w Polityce Ochrony Danych.
  2. b) Do podjęcia wszelkich działań prawnych, które mogą przyczynić się do zapłaty odszkodowania.
  3. c) Do zaprzestania działań, bez uprzedniego poinformowania klienta, na przykład w wyniku pojawienia się nowych informacji w sprawie, które uniemożliwiają Zwrotzalot.pl realizację założeń, zmiany prawa, przedawnienia sprawy lub niewypłacalności linii lotniczych.
  4. d) Do wyłączności roszczenia złożonego przez klienta, nawet w przypadku osobiście wysłanego wniosku do linii lotniczej. Po przekazaniu sprawy firmie Zwrotzalot.pl, jest ona jest jedynym organem ubiegającym się o odszkodowanie i z jej działań wynika uzyskanie odszkodowania. Klient zobowiązany jest do zapłacenia firmie Zwrotzalot.pl należnej prowizji zgodnie z opisem w punkcie 5a).
  5. e) Do kontaktu z klientem za pośrednictwem telefonu, listu bądź mediów elektronicznych w celu marketingu produktów oraz świadczenia usług, jak i również dostarczania ofert na temat biuletynów, wydarzeń oraz konkursów. Klient może odmówić w dowolnym momencie kontaktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@zwrtozalot.pl.
 4. 4. Prawa klienta

  Klient powinien pozostawić roszczenie przeciwko liniom lotniczym Zwrotzalot.pl. Klient ma zawsze następujące prawa:

  1. a) Prawo do zakończenia współpracy z Zwrotzalot.pl w każdym momencie, bez wypowiedzenia umowy o współpracy, w drodze pisemnego powiadomienia i po opłaceniu kosztów, zgodnie z punktem 5g).
  2. b) W przypadku, gdy klient sam osiągnie porozumienie z linią lotniczą bez zaangażowania lub wiedzy firmy Zwrotzalot, klient będzie zobowiązany do pokrycia kosztów sprawy zgodnie z paragrafem 5a), wraz z kosztami, które mogły być należne do postępowania sądowego, do Zwrotzalot paragraf 5d) i 5g).
 5. 5. Koszty

  1. a) Koszty usług Zwrotzalot.pl wynoszą 25% + VAT, tj. 31,25% od kwoty otrzymanego odszkodowania. Zwrotzalot używa w rozliczeniach duńskiego VAT.
  2. b) Koszty i odsetki nie są pobierane, jeśli Zwrotzalot.pl zaprzestanie dążenia do uzyskania odszkodowania.
  3. c) Koszty roszczenia odszkodowania mogą wzrosnąć w związku z opłatami sądowymi, prawnymi i innymi. Opłaty te są wnoszone są przez Zwrotzalot.pl i, jeśli sprawa jest wygrana, zwracane później przez linie lotnicze. Jeśli sprawa zostanie przegrana lub oddalona, Zwrotzalot.pl pokrywa te koszty.
  4. d) Koszty odlicza się od kwoty wypłaconego odszkodowania, a opłaty za usługi pobierane są dopiero po otrzymaniu odszkodowania przez klienta.
  5. e) Odszkodowanie zostanie przelane do Klienta z polskiego rachunku bankowego. Koszty wszelkich przelewów bankowych lub opłat transakcyjnych ponosi Klient. Zwrotzalot.pl nie ponosi odpowiedzialności za dystrybucję odszkodowania pomiędzy Klientem a współpasażerami.
  6. f) W szczególnych przypadkach Zwrotzalot.pl ma prawo do naliczenia kosztów bezpośrednio do klienta. Może się to zdarzyć w następujących przypadkach:
   1. Jeśli linie lotnicze wypłaciły kwotę roszczenia bezpośrednio klientowi.
   2. Jeśli klient chce rozwiązać umowę z Zwrotzalot.pl, wtedy Zwrotzalot.pl jest uprawniony do naliczenia jemu kosztów zgodnie z punktem 5g).
   3. Jeśli klient chce przyjąć lub odrzucić ugodę w sprzeczności z rekomendacją Zwrotzalot.pl, Zwrotzalot.pl jest uprawniony do naliczenia jemu kosztów obliczonych zgodnie z punktem 5g).
   4. Jeśli klient celowo zataił informacje o sprawie lub celowo podał Zwrotzalot.pl informacje niezgodne z prawdą oraz/lub jeśli na pisemną prośbę Zwrotzalot.pl nie wypełnia obowiązków wskazanych w punkcie 2), Zwrotzalot.pl ma prawo do wypowiedzenia umowy z klientem ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kosztów zgodnie z punktem 5 g).
   5. Jeśli klient uzyskał odszkodowanie przez współpracę z inną firmą, mimo iż założył sprawę i zaakceptował regulamin Zwrotzalot.pl, Zwrotzalot.pl jest uprawniony do naliczenia jemu kosztów obliczonych zgodnie z punktem 5g).
  7. g) Jeżeli istnieją szczególne okoliczności, zgodnie z opisem w punkcie 5f), Zwrotzalot.pl ma prawo do pobrania opłaty od klienta, odpowiadającej 25% kwoty wnioskowanego odszkodowania, a także udokumentowanych kosztów, takich jak opłaty sądowe i koszty dodane do pomocy prawnej + podatku VAT.
  8. h) W przypadku, gdy głównym celem roszczenia jest odzyskanie przez Klientów dodatkowo poniesionych kosztów, w szczególności zwrotu kosztów biletów lotniczych, Zwrotzalot naliczy opłatę odpowiadającą 25% + vat zwróconej kwoty, jednak nie mniej niż 25 euro + VAT
  9. i) Jeśli za zgodą klienta, wykonane zostaną inne działania, wykraczające poza standardowe traktowanie roszczeń, zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji prawnej, koszty są determinowane przez wysokość dodatkowego odszkodowania, podjętych działań i osiągniętych wyników.
 6. 6. Wypowiedzenie oraz wycofanie

  1. Niniejsze Zasady i Warunki obowiązują, gdy Klient złożył sprawę na stronie www.zwrotzalot.pl i dopóki jedna ze stron nie wypowie umowy. Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej wniesienia bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z poniższego wzoru formularza.


   Wzór formularza odstąpienia od umowy

   Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

   Adresat:
   Zwrotzalot.pl
   Aleja Armii Krajowej 10/6
   50-541 Wrocław
   Polska
   E-mail: kontakt@zwrotzalot.pl


   Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu o świadczenie następującej usługi: Data zamówienia:

   Imię i nazwisko konsumenta:

   Adres konsumenta:

   Data:   Podpis konsumenta
   (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 7. 7. Prywatność

  Wszystkie informacje o kliencie są traktowane poufnie zgodnie z obowiązującym prawem UE.
 8. 8. Jurysdykcja i obowiązujące prawo

  Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków i Zasad mogą być zgłaszane do polskiego sądu i podlegają prawu polskiemu oraz prawu międzynarodowemu mającemu zastosowanie do niniejszych warunków umowy.
Ta strona korzysta z plików cookies
Aby dostosować i poprawić jakość naszej strony internetowej, usług i reklam, korzystamy z plików cookies. Pliki cookies są przechowywane przez okres do 12 miesięcy od daty Twojej wizyty i można je usunąć w przeglądarce.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookies służą do identyfikacji użytkownika podczas wprowadzania danych na stronie internetowej. Nie można ich uniknąć, będą przechowywane maksymalnie przez 1 godzinę. Pliki cookies pochodzą ze strony zwrotzalot.pl.
Wydajnościowe i funkcjonalne pliki cookies
Pliki cookies są używane, aby zapamiętać preferencje użytkownika, śledzić oraz ulepszać wydajność elementów na stronie internetowej, a ponadto aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem. Te pliki cookies pochodzą z: zwrotzalot.pl, google.com, bing.com, facebook.com, trustpilot.com.
Pliki Cookies - Statystki
Używamy plików cookies, aby zmierzyć liczbę użytkowników, ich interakcje, czy czas wizyt w witrynie. Te pliki cookies pochodzą z: flyforsinkelse.dk, .google.com.
Pliki Cookies - Marketing
W celu zapewniania odpowiedniej reklamy, używamy plików cookies do koordynowania naszych reklam na różnego rodzaju urządzeniach, stronach internetowych oraz przeglądarkach. Te pliki cookies pochodzą z: google.com, googleadservices.com, doubleclick.net, bing.com, bat.bing.com, facebook.com.